EKSEMPLER PÅ PROTOKOLLER FOR OPPSTART/ENDRING/DRIFT OSV.

Utkast stifting as.rtf Utkast stifting as.rtf
Size : 9.626 Kb
Type : rtf
Protokoll eks.rtf Protokoll eks.rtf
Size : 4.587 Kb
Type : rtf


 Eks på Protokoll 

EKSTRAORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 

i XX AS

OSLO Den ……

NAVN

ADRESSE

Org Nummer : 

TIL BEHANDLING 

………….

Tilstede var XX styreleder som også representerer alle aksjene. 

Generalforsamlingen godkjente innkallingen. 

Møtet ble holdt i selskapets kontorer.    


XX ble valgt til møteleder.

Møteleder signerer protokollen alene


Til stede: alle aksjonærer  XXog XX samt XX.

Det ble enstemig vedtatt at  XX 

Ingen andre saker ble tatt opp og møtet ble derpå hevet.

Signert

***********

Eksempel 2 

 STYREMØTEPROTOKOLL: 

Det presiseres at dette dokumentet er av generell art, og at teksten må tilpasses den enkeltes virksomhet Føring av styreprotokoll er regulert av aksjeloven § 6-29. Her fremgår blant annet hvilke formelle krav som må være oppfylt, beslutningsdyktighet og signering.

Det ble den  (dato og klokkeslett) avholdt styremøte i (navn på selskap) i selskapets lokaler i  (sted/adresse).

På styremøtet deltok (navn på alle deltakende styremedlemmer og ev. andre, for eksempel daglig leder).

Ingen forfall. Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjeloven § 6-24.

Godkjenning av referat fra styremøte   (dato). 

Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Sak nr. __ Overskrift (Hva saken gjelder) 

Vedtak: (inntas her) Vedtaket var enstemmig. (Hvis det ikke er enstemmighet ved avstemming i styret, skal navn og ev. begrunnelse for standpunkt tas inn i protokollen. Hvis noen under behandling av en sak melder seg inhabil/fratrer, skal dette også tas inn i protokollen (navn)). Underskrift av styrets leder Underskrift av styremedlem